ขอความอนุเคราะห์ในการจัดซื้อลองกองของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดอุดรดิตถ์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอความอนุเคราะห์ในการจัดซื้อลองกองของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดอุดรดิตถ์

วันที่ 15 กันยายน 2564
จำนวนการดู 72 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. CCF_000493.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.