ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 9"
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 9"

วันที่ 17 มิถุนายน 2562
จำนวนการดู 539 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาสัมพันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 166.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.