โครงการ wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5.
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

โครงการ wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5.

วันที่ 21 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 348 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 169.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.