ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
จำนวนการดู 246 ครั้ง
คำสั่ง/ประกาศ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.