ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
จำนวนการดู 218 ครั้ง
คำสั่ง/ประกาศ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.