วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >

ประกาศประกวดราคาขอซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมัธยม จำนวน 15 โรง สังกัด สพม.30

วันที่ 22 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 328 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ประกาศซื้อโต๊ะเก้าอี้ สพม.30_.pdf
คำสั่ง/ประกาศ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.