ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน และของโรงเรียนละหานเจริญวิทยา ปี 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน และของโรงเรียนละหานเจริญวิทยา ปี 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
เผยแพร่โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
จำนวนการดู 183 ครั้ง

© Copyrights 2018. All rights reserved.