пї
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 274 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ประกวดราคาคอมพิวเตอร์IC3.pdf
คำสั่ง/ประกาศ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.