ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 110 ครั้ง
คำสั่ง/ประกาศ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.