ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระัดบมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระัดบมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 7 มีนาคม 2565
เผยแพร่โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 98 ครั้ง
คำสั่ง/ประกาศ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.