วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ตารางนัดหมายของผู้บริหาร สพม.30

ผอ.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30

นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผอ.สพม.30

ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ  รองผอ.สพม.30

นายประทีปแสง  พลรักษา  รองผอ.สพม.30

© Copyrights 2018. All rights reserved.