วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ตารางนัดหมายของผู้บริหาร สพม.30

ผอ.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30

นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผอ.สพม.30

นายสวาท  ฦๅชา  รองผอ.สพม.30

นางสาวมะลิวัน  มาเหง่า  รองผอ.สพม.30

© Copyrights 2018. All rights reserved.