วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สหวิทยาเขต

โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล นายปรีชา เคนชมภู (ประธานสหวิทยาเขต)
เมืองพญาแลวิทยา นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (กรรมการสหวิทยาเขต)
บ้านเขว้าวิทยายน นายประยุทธ์ วรรณประเขา (กรรมการสหวิทยาเขต)
ชีลองวิทยา นางสาวสายฝน ทวีแก้ว (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ (ประธานสหวิทยาเขต)
กุดตุ้มวิทยา (กรรมการสหวิทยาเขต)
ภูพระวิทยาคม นายธรรมนูญ วิชาหา (กรรมการสหวิทยาเขต)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นายถวิล มนตรี (กรรมการสหวิทยาเขต)
บ้านค่ายวิทยา นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ (ประธานสหวิทยาเขต)
คอนสวรรค์ นายสุชาติ รักษาชนม์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นายสันติ ไตรเสนีย์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
นาหนองทุ่มวิทยา ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว (กรรมการสหวิทยาเขต)
ปู่ด้วงศึกษาลัย (กรรมการสหวิทยาเขต)
โนนสะอาดวิทยา นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
สามหมอวิทยา นายทรงกลด หิรัญเกิด (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา นายชัยรัตน์ เจริญสุข (ประธานสหวิทยาเขต)
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายภัทราวุธ สิมช้า (กรรมการสหวิทยาเขต)
เจียงทองพิทยาคม นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก (กรรมการสหวิทยาเขต)
ภักดีชุมพลวิทยา นายประยูร มังกร (กรรมการสหวิทยาเขต)
คูเมืองวิทยา นางสาวยุพาพร ศรีโยธา (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภูเขียว นายกษิดิศ ปลื้มญาติ (ประธานสหวิทยาเขต)
หนองคอนไทยวิทยาคม นางปนัดดา ทีบัวบาน (กรรมการสหวิทยาเขต)
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
คอนสารวิทยาคม นายปิยะพล เถื่อนพาชิน (กรรมการสหวิทยาเขต)
บ้านแท่นวิทยา นายนพดล กาญจนางกูร (กรรมการสหวิทยาเขต)
พระธาตุหนองสามหมื่น นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยาคาร นายอมร ชัยวิเชียร (ประธานสหวิทยาเขต)
หนองบัวบานวิทยา นายพงศธร โต๊ะงาม (กรรมการสหวิทยาเขต)
ห้วยแย้วิทยา นายนรา ตรีธัญญา (กรรมการสหวิทยาเขต)
หนองบัวระเหววิทยาคาร นายวานิส เพียนอก (กรรมการสหวิทยาเขต)
ละหานเจริญวิทยา นายประภาส ชาตี (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายางกลักพิทยาคม นายประวิทย์ พลอยดำ (ประธานสหวิทยาเขต)
บางอำพันธ์วิทยาคม นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช (กรรมการสหวิทยาเขต)
เทพสถิตวิทยา นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร (กรรมการสหวิทยาเขต)
เริงรมย์วิทยาคม (กรรมการสหวิทยาเขต)
เพชรพิทยาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.ชุมพร วงศ์พัฒน์ (กรรมการสหวิทยาเขต)

© Copyrights 2018. All rights reserved.