วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สหวิทยาเขต

โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ สิงหาราโท (ประธาน)
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
โรงเรียนชีลองวิทยา นายประยุทธ์ วรรณประเขา
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ (ประธาน)
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา นายนพดล กาญจนางกูร
โรงเรียนกาญจาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นายปรีชา เคมชมภู
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา นายสุชาติ รักษาชนม์
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นายสมชาย คำพิทักษ์ (ประธาน)
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา นายปิยะพล เถื่อนพาชิน
โรงเรียนท่ามะไฟหวาน นายสุทัศน์ ตนทา
โรงเรียนคอนสวรรค์ นายถวิล มนตรี
โรงเรียนสามหมอวิทยา นายวานิส เพียนอก
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา นายวานิส เพียนอก
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย นายวีระศักดิ์ พลมณี
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา นายชัยรัตน์ เจริญสุข (ประธาน)
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร
โรงเรียนคูเมืองวิทยา นายภัทราวุธ สิมช้า
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นายศักดา ชัยภัย
โรงเรียนเจียงทองพิทยา นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนภูเขียว นายกษิดิศ ปลื้มญาติ (ประธาน)
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม นางปนัดดา ทีบัวบาน
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นายทรงวุฒิ ขวาไทย
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม นายปิยะพล เถื่อนพาชิน
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร นายสิทธิพร บำเพ็ยเพียร (ประธาน)
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นายวงเดือน สารวิทย์
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา นายบรรจบ ศิริวาลย์
โรงเรียนหนองบัวระเหว นายลำจวน ดิษขุนทด
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม นายประยูร มังกร (ประธาน)
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายประวิทย์ พลอยดำ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ นางจิตตานันท์ ภูมิชัยธีรโชติ
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา นายอมร ชัยวิเชียร

© Copyrights 2018. All rights reserved.