วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สหวิทยาเขต

โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล นายปรีชา เคนชมภู (ประธานสหวิทยาเขต)
บ้านเขว้าวิทยายน นางปนัดดา ทีบัวบาน (กรรมการสหวิทยาเขต)
เมืองพญาแลวิทยา นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต (กรรมการสหวิทยาเขต)
ชีลองวิทยา นางสาวสายฝน ทวีแก้ว (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ นายชัยรัตน์ เจริญสุข (ประธานสหวิทยาเขต)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก (กรรมการสหวิทยาเขต)
กุดตุ้มวิทยา (กรรมการสหวิทยาเขต)
ภูพระวิทยาคม (กรรมการสหวิทยาเขต)
บ้านค่ายวิทยา นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้งคร้อวิทยา นายถวิล มนตรี (ประธานสหวิทยาเขต)
โนนสะอาดวิทยา นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นายสันติ ไตรเสนีย์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
คอนสวรรค์ นายสุชาติ รักษาชนม์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
ปู่ด้วงศึกษาลัย (กรรมการสหวิทยาเขต)
สามหมอวิทยา นายทรงกลด หิรัญเกิด (กรรมการสหวิทยาเขต)
นาหนองทุ่มวิทยา ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา นายนพดล กาญจนางกูร (ประธานสหวิทยาเขต)
ภักดีชุมพลวิทยา นายประยูร มังกร (กรรมการสหวิทยาเขต)
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายภัทราวุธ สิมช้า (กรรมการสหวิทยาเขต)
เจียงทองพิทยาคม นายธรรมนูญ วิชาหา (กรรมการสหวิทยาเขต)
คูเมืองวิทยา นางสาวยุพาพร ศรีโยธา (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภูเขียว นายกษิดิศ ปลื้มญาติ (ประธานสหวิทยาเขต)
บ้านแท่นวิทยา นายประยุทธ์ วรรณประเขา (กรรมการสหวิทยาเขต)
หนองคอนไทยวิทยาคม นายสุขสันต์ ผาดไธสง (กรรมการสหวิทยาเขต)
คอนสารวิทยาคม นายปิยะพล เถื่อนพาชิน (กรรมการสหวิทยาเขต)
พระธาตุหนองสามหมื่น นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยาคาร นายอมร ชัยวิเชียร (ประธานสหวิทยาเขต)
หนองบัวระเหววิทยาคาร นายวานิส เพียนอก (กรรมการสหวิทยาเขต)
หนองบัวบานวิทยา นายพงศธร โต๊ะงาม (กรรมการสหวิทยาเขต)
ห้วยแย้วิทยา นายนรา ตรีธัญญา (กรรมการสหวิทยาเขต)
ละหานเจริญวิทยา นายประภาส ชาตี (กรรมการสหวิทยาเขต)
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายางกลักพิทยาคม นายประวิทย์ พลอยดำ (ประธานสหวิทยาเขต)
เริงรมย์วิทยาคม (กรรมการสหวิทยาเขต)
บางอำพันธ์วิทยาคม นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช (กรรมการสหวิทยาเขต)
เทพสถิตวิทยา นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร (กรรมการสหวิทยาเขต)
เพชรพิทยาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.ชุมพร วงศ์พัฒน์ (กรรมการสหวิทยาเขต)

© Copyrights 2018. All rights reserved.