วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

นายปรีชา เคนชมภู

นายปรีชา เคนชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

directer

-
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา

นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ

นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

นายถวิล มนตรี

นายถวิล มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

นายธรรมนูญ วิชาหา

นายธรรมนูญ วิชาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม

นางสาวสายฝน ทวีแก้ว

นางสาวสายฝน ทวีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา

นายประยุทธ์ วรรณประเขา

นายประยุทธ์ วรรณประเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

นายสุชาติ รักษาชนม์

นายสุชาติ รักษาชนม์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์

นายทรงกลด หิรัญเกิด

นายทรงกลด หิรัญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา

นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์

นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา

directer

-
ผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย

นายชัยรัตน์ เจริญสุข

นายชัยรัตน์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

นายภัทราวุธ สิมช้า

นายภัทราวุธ สิมช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นางสาวยุพาพร ศรีโยธา

นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยา

นายประยูร มังกร

นายประยูร มังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

นายกษิดิศ ปลื้มญาติ

นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

นางปนัดดา ทีบัวบาน

นางปนัดดา ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์

นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

นายนพดล กาญจนางกูร

นายนพดล กาญจนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ

นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว

ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา

นายสันติ ไตรเสนีย์

นายสันติ ไตรเสนีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

นายปิยะพล เถื่อนพาชิน

นายปิยะพล เถื่อนพาชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์

นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

นายอมร ชัยวิเชียร

นายอมร ชัยวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

นายพงศธร โต๊ะงาม

นายพงศธร โต๊ะงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา

นายประภาส ชาตี

นายประภาส ชาตี
ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา

นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช

นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

ว่าที่ ร.ต.ชุมพร วงศ์พัฒน์

ว่าที่ ร.ต.ชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

directer

-
ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม

นายวานิส เพียนอก

นายวานิส เพียนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

นายนรา ตรีธัญญา

นายนรา ตรีธัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยา

นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร

นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

นายประวิทย์ พลอยดำ

นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

© Copyrights 2018. All rights reserved.