วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

1-ผอ.ศราวุธ

นายศราวุธ สังหาราโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

2-ผอ.วีรศักดิ์

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

3-ผอ.กีฬาชัย

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

4-ผอ.สุชาติ

นายสุชาติ รักษาชมน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา

นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

6-ผอ.ปรีชา

นายปรีชา เคมชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

7-ผอ.ธรรมนูญ

นายธรรมนูญ วิชาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม

นางสาวสายฝน ทวีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา

นายประยุทธ์ วรรณประเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

10-ผอ.ถวิล--มนตรี

นายถวิล มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์

11-ผอ.จิรศักดิ์

ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา

นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา

13ปู่ด้วง

นายวีระศักดิ์ พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย

14หนองบัวแดง

นายชัยรัตน์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

15นางแดด

นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

16คูเมือง

นายภัทราวุธ สิมช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยา

17ภักดี

นายศักดา ชัยภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

18-ผอ.ธวัชชัย

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

19-ผอ.กษิดิษ

นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

20-ผอ.ปนัดดา

นางปนัดดา ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

22บ้านแท่น

นายนพดล กาญจนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

23แก้งคร้อ

นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา

25ท่ามะไฟ

นายสุทัศน์ ตนทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

26- ผอ.ปิยะพล

นายปิยะพล เถื่อนพาชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

27-ผอ.สุทธิพงษ์

นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก

28-ผอ.สิทธิพร

นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรัสวิทยาคาร

29บัวบาน

นายวงเดือน สารวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา

30ละหาน

นายประภาส ชาตี
ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา

31บางอำพันธ์

นายประยูร มังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

32เพชร

นางจิตตานันท์ ภูมิชัยธีรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

33เริงรมย์

ว่าที่ ร.ต.ชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม

34-ผอ.ลำจวน

นายวานิส เพียนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

35ห้วยแย้

นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยา

36เทพสภิต

นายอมร ชัยวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

37นายางกลัก

นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

© Copyrights 2018. All rights reserved.