วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ท่านสามารถพิมพ์ชื่อของโรงเรียนที่ต้องการค้นหาข้อมูลได้


โรงเรียน เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล http://www.cb.ac.th/ 044-811-849
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ http://www.satrichaiyaphum.ac.th/ 044-811-162
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา http://www.phayalae.ac.th/ 044-811-768
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา http://www.ktt.ac.th/ 044-056-708
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา http://bkvch.thaischool.in.th/ 044-899-115
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยชัยภูมิ http://www.kpch.ac.th/ 044-124-103
โรงเรียนภูพระวิทยาคม http://www.phupraschool.ac.th/ 044-810-436
โรงเรียนชีลองวิทยา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100767 044-835-814
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน http://www.bkw.ac.th/ 044-839-036
โรงเรียนคอนสวรรค์ http://www.kwsc.ac.th/ 044-848-022
โรงเรียนสามหมอวิทยา http://www.sammor.ac.th/ -
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา http://www.nonsa-ardwit.ac.th/ 044-05605 ถึง 7
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย http://www.phuduang.ac.th/ 044-882-067
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา http://www.nw.ac.th/ 044-872-827
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก http://www.npwr.ac.th/ 044-056-570
โรงเรียนคูเมืองวิทยา - 044-056-342
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา http://www.pdws.ac.th/ 044-133-112
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม http://www.jtschool.ac.th/jtschool/ 044-810-411
โรงเรียนภูเขียว http://www.phukhieo.ac.th/ 044-861-430
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม http://www.nongkhonthai.ac.th/ 044-056-213
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น http://www.pnm.ac.th/ 044-100-049
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา http://www.bantan.ac.th/ 044-887-107
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา http://www.kk.ac.th/ 044-882-907
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา http://www.ntw.ac.th/ 044-882-100
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม - 044-132-504
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม http://www.ks.ac.th/ 044-876-177
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ http://nkwr.ac.th/ 044-100-266
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร http://www.ctr.ac.th/ 044-851-163
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา http://nbw.ac.th/ 044-803-073
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา http://www.lh.ac.th/ 044-890-518
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม - 044-810-564
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ http://www.petpit.ac.th/ 044-859-334
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม https://sites.google.com/site/roengromsc/ 044-056-164
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร http://www.rwschool.ac.th/ 044-897-109
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา http://www.hyw.ac.th/ 044-870-594
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา http://www.thepsathitwittaya.ac.th/ 044-857-108
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม http://www.nayangklak.com/ 044-874-120

© Copyrights 2018. All rights reserved.