วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ท่านสามารถพิมพ์ชื่อของโรงเรียนที่ต้องการค้นหาข้อมูลได้


โรงเรียน เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร (Fax)
ชัยภูมิภักดีชุมพล http://www.cb.ac.th 044-811849 044-811062
สตรีชัยภูมิ http://www.satrichaiyaphum.ac.th 044-811162 044-816288
เมืองพญาแลวิทยา http://www.phayalae.ac.th 044-811768 044-811769
กุดตุ้มวิทยา http://www.ktt.ac.th
บ้านค่ายวิทยา https://bkvch.ac.th/ 044-899115 044-899115
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ http://www.kpch.ac.th 044-124103 044-124101
ภูพระวิทยาคม http://www.phupraschool.ac.th
ชีลองวิทยา https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100767 - -
บ้านเขว้าวิทยายน http://www.bkw.ac.th 044-839036 044-839036
คอนสวรรค์ http://www.kwsc.ac.th 044-889040 044-889040
สามหมอวิทยา http://www.sammor.ac.th/ 044-056000 -
โนนสะอาดวิทยา http://www.nonsa-ardwit.ac.th 044-056057 044-056057
ปู่ด้วงศึกษาลัย http://www.phuduang.ac.th 044-882067 044-882067
หนองบัวแดงวิทยา http://www.nw.ac.th 044-872827 044-872418
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก http://www.npwr.ac.th 044-056570 044-056570
คูเมืองวิทยา http://www.kmwschool.ac.th 044-056342 044-056341
ภักดีชุมพลวิทยา http://www.pdws.ac.th/web2559/ 044-133111 44133112
เจียงทองพิทยาคม http://www.jtschool.ac.th 044-056583 044-056584
ภูเขียว http://www.phukhieo.ac.th 044-861430 044-861822
หนองคอนไทยวิทยาคม http://www.nongkhonthai.ac.th 044-056213 044-056123
พระธาตุหนองสามหมื่น http://www.pnm.ac.th 044-100049 044-100049
บ้านแท่นวิทยา http://www.bantan.ac.th 044-887107 044-887108
แก้งคร้อวิทยา http://www.kk.ac.th 044882907-8 044-831019
นาหนองทุ่มวิทยา http://www.ntw.ac.th 044-883100 044-883200
ท่ามะไฟหวานวิทยาคม https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100810 044-106118 044-106118
คอนสารวิทยาคม http://www.ks.ac.th/ 044-876677 044-876677
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก http://nkwr.ac.th/ 044-100266 044-100266
จัตุรัสวิทยาคาร http://www.ctr.ac.th 044-851163 044-851163
หนองบัวบานวิทยา https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100786 044-803073 044-803073
ละหานเจริญวิทยา http://www.lh.ac.th/ 044-890518 044-890559
บางอำพันธ์วิทยาคม https://www.bangamphan.ac.th/ 044-810564 044-810564
เพชรพิทยาสรรค์ http://www.petpit.ac.th. 044-859334 044-859334
เริงรมย์วิทยาคม https://sites.google.com/view/roengromwittayakhom1 044-056164 044-056165
หนองบัวระเหววิทยาคาร http://www.rwschool.ac.th 044-897109 044-897109
ห้วยแย้วิทยา https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100794 085-6436263 -
เทพสถิตวิทยา http://www.thepsathitwittaya.ac.th 044-857108 044-857108
นายางกลักพิทยาคม http://www.nayangklak.ac.th 093-4758943 -

© Copyrights 2018. All rights reserved.