วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โครงการ ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข

วันที่ 17 มีนาคม 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 44 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2563 โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข ณ วัดห้วยหินฝน  ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายนิพนธ์  อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา พร้อมคณะครู ประชาชน อ.ภักดีชุมพล ให้การต้อนรับ
วันที่ 16 มีนาคม 2563 โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข ณ วัดห้วยหินฝน ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา พร้อมคณะครู ประชาชน อ.ภักดีชุมพล ให้การต้อนรับ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข ณ วัดห้วยหินฝน ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา พร้อมคณะครู ประชาชน อ.ภักดีชุมพล ให้การต้อนรับ

โดยมี นายราชันย์  ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

รายงานข่าวโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.