วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

แจ้งเลื่อน รับสมัครนักเรียนและมอบตัว โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

วันที่ 18 มีนาคม 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 42 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เนื่อง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฅโคโรน่า 2019 covid-19
จากเดิมที่กำหนดวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และ มอบตัว 6 เมษายน 2563 ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดรับสมัครให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่อง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฅโคโรน่า 2019 covid-19 จากเดิมที่กำหนดวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และ มอบตัว 6 เมษายน 2563 ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดรับสมัครให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่อง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฅโคโรน่า 2019 covid-19  จากเดิมที่กำหนดวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และ มอบตัว 6 เมษายน 2563 ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดรับสมัครให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก

 

รายงานข่าวโดย : นางสาวพลอยรสา แสงลุน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.