วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ขอเชิญชวน เปลี่ยนที่รกๆ ริมรั้ว มาเป็นสวนครัวกินได้

วันที่ 18 เมษายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 116 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ขอเชิญชวน เปลี่ยนที่รกๆ ริมรั้ว มาเป็นสวนครัวกินได้ เพื่อต่อสู้กับภาวะวิกฤต เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ขอเชิญชวน เปลี่ยนที่รกๆ ริมรั้ว มาเป็นสวนครัวกินได้ เพื่อต่อสู้กับภาวะวิกฤต เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

รายงานข่าวโดย : นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.