วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา

วันที่ 21 เมษายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 1140 ครั้ง
โรงเรียนหยุด แต่ครูต้องพัฒนาตนเอง
โรงเรียนหยุด แต่ครูต้องพัฒนาตนเอง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง e-mail

คลิกเพื่อเข้าทำแบบทดสอบ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.