ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผุ้ช่วยและประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผุ้ช่วยและประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 19 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 115 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อจัดประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานเพื่อวางแผนการทำงานช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแก้งคร้อจัดประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานเพื่อวางแผนการทำงานช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

© Copyrights 2018. All rights reserved.