โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 /2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 /2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30
จำนวนการดู 134 ครั้ง
การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกภายในสถานศึกษา
การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.บ้านลาดในการเตรียมความพร้อมการฉีดพ่นยุงลายเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามอาคารเรียนและสำนักงานภายในโรงเรียน

© Copyrights 2018. All rights reserved.