สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ฉบับที่ 14
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ฉบับที่ 14

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย งานประชาสัีมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 57 ครั้ง
การอบรมโครงการระดมความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทยในสถานศึกษาแบบยั่งยืน
การอบรมโครงการระดมความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทยในสถานศึกษาแบบยั่งยืน

นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และตัวแทนครู เข้าร่วมการอบรมโครงการระดมความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทยในสถานศึกษาแบบยั่งยืน มั่นคง โดย ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วันที่ 19-22 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวังน้ำเขียวเลควิว จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.