ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 120 ครั้ง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.