การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 35 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

© Copyrights 2018. All rights reserved.