โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 21 สิงหาคม 2563
เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 52 ครั้ง
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยมีคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ บุญมา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกรรมการให้การต้อนรับ ท่านวิทยากร ดร.สุรศักดิ์  อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยมีคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ บุญมา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกรรมการให้การต้อนรับ ท่านวิทยากร ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ

© Copyrights 2018. All rights reserved.