โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 12 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 117 ครั้ง
10 - 12 กันยายน 2563  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
10 - 12 กันยายน 2563 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.