โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประชุมเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประชุมเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 115 ครั้ง
ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึการเขต ๓๐ เพื่อปรึกษาหารือ สรรหากรรมการ และกำหนดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่อคิ้วนาง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึการเขต ๓๐ เพื่อปรึกษาหารือ สรรหากรรมการ และกำหนดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่อคิ้วนาง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

© Copyrights 2018. All rights reserved.