โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 142 ครั้ง
ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

© Copyrights 2018. All rights reserved.