โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดโครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ช่วงปิดภาคเรียน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดโครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 40 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

© Copyrights 2018. All rights reserved.