ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้ารับเข็มพระราชทาน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้ารับเข็มพระราชทาน

วันที่ 25 ธันวาคม 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 146 ครั้ง
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และรับเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และรับเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ที่โรงเรียนวัดเกาะกระชาย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.