โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "PLUS ONE เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต"
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "PLUS ONE เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต"

วันที่ 12 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 123 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตใต้ชื่อโครงการ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตใต้ชื่อโครงการ

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.