วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
logo
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 :: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.30

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลูกจ้าง และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยช่วงเช้าทำพิธีสงฆ์ ใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เป็นประธานในพิธี ต่อด้วยกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นประจำปี 2561 หลังจากนั้นผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลูกจ้าง และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพระเกียรติ

Top