โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 72 ครั้ง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.