ผอ.โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารและจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. ระดับ OBECQA
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ผอ.โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารและจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. ระดับ OBECQA

วันที่ 12 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 205 ครั้ง
นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารและจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. ระดับ OBECQA โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร  โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารและจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. ระดับ OBECQA โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.