เปิดแล้ว “เขาเขียวเกมส์” กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว ปลูกฝังนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

เปิดแล้ว “เขาเขียวเกมส์” กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว ปลูกฝังนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนภูเขียว
จำนวนการดู 193 ครั้ง
โรงเรียนภูเขียว จัดพิธีเปิดยิ่งใหญ่ “เขาเขียวเกมส์” กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากพ่อเมืองภูเขียว เป็นประธานในพิธี
โรงเรียนภูเขียว จัดพิธีเปิดยิ่งใหญ่ “เขาเขียวเกมส์” กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากพ่อเมืองภูเขียว เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดกีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว “เขาเขียวเกมส์” ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิด

นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ กล่าวว่า “มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว “เขาเขียวเกมส์” ครั้งที่ 68 ในวันนี้ การแข่งขันในครั้งนี้นับว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

นอกจากนี้ นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ ยังกล่าวขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว “เขาเขียวเกมส์” ครั้งที่ 68 ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเขียว ที่อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและการจราจร ขอบคุณโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่คอยดูแลปฐมพยาบาล ขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคณะสีที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน


นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กล่าวว่า โรงเรียนภูเขียวตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนด้านทักษะการเล่นกีฬา และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องทุกปี อันเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา

นายดุสิต เพชรล้ำ พร้อมครอบครัว ได้เป็นผู้แทนมอบลำโพงพร้อมสายสัญญาณ จำนวน 18 ชุด จำนวนเงิน 90,000 บาท จากสวนน้ำโปรแหวน โดยคุณพรอนงค์ เพชรล้ำ เพื่อติดตั้งภายในอาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว โดยมี นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบลำโพงพร้อมสายสัญญาณในครั้งนี้

นอกจากนี้ภายในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดของนักเรียนและคณะครูทั้ง 6 คณะสี การแสดงฟ้อนรำจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักกีฬาวิ่งคบเพลิงในปีนี้ได้แก่ นางสังวาลย์ นาถวิล ครู ชำนาญการพิเศษ และ นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ นักกีฬาอาวุโส ได้แก่ นายเจริญ พรมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.