การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

วันที่ 29 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 209 ครั้ง
ในวันที่ ๒๗  และ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตอำเภอคอนสวรรค์ อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอบ้านแท่น ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สนามสอบโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน ๒๘ ห้อง โดยนายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ
ในวันที่ ๒๗ และ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตอำเภอคอนสวรรค์ อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอบ้านแท่น ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สนามสอบโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน ๒๘ ห้อง โดยนายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.