การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบโรงเรียนภูเขียว
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบโรงเรียนภูเขียว

วันที่ 30 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภูเขียว สพม.30
จำนวนการดู 210 ครั้ง
วันที่ 27 และ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนภูเขียวเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 13 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จำนวนทั้งสิ้น 1353 คน เข้าสอบใน 46 ห้องสอบ โดย นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 27 และ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนภูเขียวเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 13 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จำนวนทั้งสิ้น 1353 คน เข้าสอบใน 46 ห้องสอบ โดย นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

© Copyrights 2018. All rights reserved.