สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

วันที่ 5 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 120 ครั้ง
ในวันที่ ๓ - ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน ๒๖๙ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน ๑๓๖ คน
ในวันที่ ๓ - ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน ๒๖๙ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน ๑๓๖ คน

© Copyrights 2018. All rights reserved.