อบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

อบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษา

วันที่ 7 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30
จำนวนการดู 17 ครั้ง
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษากระบวนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษากระบวนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 6-7 เมษายน 2564 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษากระบวนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา จากคณะวิทยากรโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.