การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่

วันที่ 29 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30
จำนวนการดู 38 ครั้ง
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครู ตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active learning (AL) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครู ตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active learning (AL) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างพหุปัญญา ด้วยแนวคิดกระบวนการการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active learning (AL) ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี ท่าน ศน. บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศน์ สพม.ชัยภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

 

 

 

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.