วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
logo
 โรงเรียนชีลองวิทยา ต้อนรับนายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.30

นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับ นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการนิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ แบบ Active Learning ณ ห้องประชุมโรงเรียนชีลองวิทยา ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


ณัฐวุฒิ คำทอง บันทึกภาพ

ปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตา รายงาน

Top