วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนชีลองวิทยา ต้อนรับนายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 16 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนชีลองวิทยา
จำนวนการดู 71 ครั้ง
นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับ นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการนิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ แบบ Active Learning ณ ห้องประชุมโรงเรียนชีลองวิทยา ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


ณัฐวุฒิ คำทอง บันทึกภาพ

ปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตา รายงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.