O -NET ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

O -NET ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 148 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วโนนตุ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด 95 คะแนน ในรายวิชาภาษาไทย  ภายใต้การบริหารงานด้วยความใจใส่ของผู้อำนวยการวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 รายวิชา และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วโนนตุ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด 95 คะแนน ในรายวิชาภาษาไทย ภายใต้การบริหารงานด้วยความใจใส่ของผู้อำนวยการวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 รายวิชา และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

© Copyrights 2018. All rights reserved.