โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาปรับปรุงอาคารสถานที่เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาปรับปรุงอาคารสถานที่เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 167 ครั้ง
งานอาคารสถานที่ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ทำการปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม สร้างโรงจอดรถสำหรับนักเรียน ห้องน้ำ มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานอาคารสถานที่ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ทำการปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม สร้างโรงจอดรถสำหรับนักเรียน ห้องน้ำ มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุงโรงอาหาร โดยการเปลี่ยนหลังคา 

สร้างโรงจอดรถให้เพียงพอกับนักเรียน เพิ่มจำนวน 3 หลัง

ปรับปรุงหอประชุมหลังเก่า

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน

ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ปูพื้นกระเบี้องหอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๖๒

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.