โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมอบรมนิเทศภายในและเตรียมรับประเมิน SCQA ออนไลน์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมอบรมนิเทศภายในและเตรียมรับประเมิน SCQA ออนไลน์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 149 ครั้ง
วันที่ 11-12 พ.ค. 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดประชุมอบรมนิเทศภายในและเตรียมรับประเมิน SCQA ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MEET&ZOOM
วันที่ 11-12 พ.ค. 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดประชุมอบรมนิเทศภายในและเตรียมรับประเมิน SCQA ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MEET&ZOOM

© Copyrights 2018. All rights reserved.