วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
logo
 การแข่งขันมหกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.30(ชัยภูมิ) :: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.30

นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมในนามประธานจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา2561 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานกีฬาให้สูงขึ้นอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลท้องถิ่นและของชาติได้เป็นอย่างดี

การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 คณะสี จัดการแข่งขัยกีฬาทั้งหมด 9 ประเภทคือฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปัคตะกร้อ เปตอง กรีฑา ฟุตซอล ชัคเยอร์ และเทเบิลเทนนิส

นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม รายงาน

Top