โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองในการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองในการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 51 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองในการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองในการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองในการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.