โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30
จำนวนการดู 26 ครั้ง
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.