วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 19 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
จำนวนการดู 122 ครั้ง
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

          โดยมี นายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 ร่วมในพิธี


          เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นแก่ลูกอย่างต่อเนื่อง ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่แม่ดีเด่น จำนวน 22 ราย และแม่ครูดีเด่น จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมเทพชุมนุม โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

 

รายงานโดย... นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์

ภาพโดย... นายอนุวัฒน์ เทพวงศ์

© Copyrights 2018. All rights reserved.