เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30
จำนวนการดู 89 ครั้ง
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จำนวน 21 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  เพื่อสร้างความมั่นใจ และเตรียมพร้อมเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1/2564  ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้ครบทุกคน ก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จำนวน 21 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจ และเตรียมพร้อมเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้ครบทุกคน ก่อนเปิดภาคเรียน

© Copyrights 2018. All rights reserved.