ศปก.อ.แก้งคร้อ ติดตาม ตรวจรับรองการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ศปก.อ.แก้งคร้อ ติดตาม ตรวจรับรองการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 155 ครั้ง
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแก้งคร้อ ตรวจรับรองการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแก้งคร้อ ตรวจรับรองการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

© Copyrights 2018. All rights reserved.