วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

วันที่ 19 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
จำนวนการดู 67 ครั้ง
นายอานันท์  รองพล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  

          วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นางสมคิด วันดี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ต้อนรับ นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และนางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม Active Learning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเทพรวมใจ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

  

  

  

  

  

รายงานโดย... นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์

ภาพโดย... นายอนุวัฒน์ เทพวงศ์

© Copyrights 2018. All rights reserved.